Carbo Leasing
Leasing jest bardzo znanym w świecie instrumentem finansowym. W Polsce występuje od 1989 roku, kiedy to dokonały się zmiany ustrojowe. Jest jednym ze sposobów szybkiego pozyskiwania środków trwałych takich jak środki transportu, maszyny i urządzenia, niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw. 

Przez wiele lat leasing funkcjonował jako umowa nienazwana. W_roku 2000 definicja umowy leasingu została wprowadzona do kodeksu cywilnego. W artykule 709 zostały określone prawa i_obowiązki stron leasingu. 

W październiku 2001 roku w znowelizowanej „ Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych” oraz „Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych” zostały określone zapisy dotyczące opodatkowania stron umowy leasingu. 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych definicji związanych z_ leasingiem, opartych na powyżej opisanych aktach prawnych.

Art. 709 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

Art. 23a. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. Umowa leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w_kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i_prawne, a także grunty.
   
 2. Podstawowy okres umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z_wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.
 3. Normatywny okres amortyzacji - rozumie się przez to w_odniesieniu do:

  a). środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych,

  b). wartości niematerialnych i prawnych - okres ustalony w_ art. 22m.

 4. Rzeczywista wartość netto - rozumie się przez to wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i_prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.
 5. Hipotetyczna wartość netto - rozumie się przez to wartość początkową pomniejszoną o: 

  a). odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 22k ust. 1 z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych,

  b). odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.
   

 6. Spłata wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. Określone zostały także warunki jakie powinna spełniać umowa leasingu, aby Korzystający mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe.
  Wprawdzie nie wprowadzono pojęcia leasingu operacyjnego, nie mniej jednak w życiu gospodarczym tak nazywa się umowę, która spełnia niżej podane warunki: 


Art. 23b. Ust.1.

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki: 

 1. Została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
   
 2. Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Określona została także minimalna cena sprzedaży przedmiotów po leasingu, która nie powinna być niższa niż tzw. hipotetyczna wartość netto:


Art. 23c. 
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art.. 23b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i_prawnych, będących przedmiotem tej umowy: 

 1. Przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w_cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 19.
   
 2. Kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto. Także umowa leasingu finansowego nie została nazwana w ustawie a_jedynie zdefiniowano warunki jakie musi spełnić aby Korzystający mógł dokonywać amortyzacji przedmiotu leasingu i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową rat leasingowych:

Art. 23f. Ust. 1.
Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w_ art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

 1. Umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony.
   
 2. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o_należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. 

Art. 23g. Ust. 1.
Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art.23f ust.1, i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy: 

 1. Przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w_cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej.
   
 2. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 23a pkt 7. 2.

  Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 23f ust. 1, i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem umowy, przychodem finansującego i_odpowiednio kosztem uzyskania przychodów, korzystającego są opłaty ustalone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.

Powyższe informacje pochodzą z ustawy o "Podatku Dochodowym od osób fizycznych". Zostały opracowane i zebrane przez firmę Carbo Leasing Sp. z o.o. i_stanowią w podanej formie jedynie wybór najważniejszych i najistotniejszych fragmentów. W przypadku wątpliwości i pytań odsyłamy do pełnego tekstu ustawy.

0 32 3590 209
0 32 3590 208
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice
Grupa NOMA
Strona główna | Firma | Oferta | Współpraca | Wszystko o leasingu | Wykaz dokumentów | Kontakt
Carbo Leasing Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: sinGRAPH